Bölümümüz 2016-2017 etkinlik yılı faaliyetleri:

Yayınlar

Akan S., Ünüvar F.İ., 2017. Sarımsak Üretim ve Ticaretinin Ekonomik Önemi, III. International Balkan and Near Estern social Sciences Congress series- Proceedings, p. 1817-1824, 4-5 March 2017, Edirne/Turkey

Albayrak,K.,Albayrak,M. ve Taşdan,K.2016. Coğrafi İşaret Olarak Antep Fıstığının Menşe Adının Korunması. Uluslararası Katılımlı XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25-27 Mayıs 2016,SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, s: 1839-1848, Isparta. (Poster)

Albayrak, M., Güneş, E., Keskin, B., 2017, Geographical Indications and Legislation Developments on Food and Agricultural Products in Turkey, IV. IBANESS Kongreler Serisi, 8-9 Nisan, Russe-Bulgaria, s. 793-799. http://ibaness.org/conferences/russe/ibaness_russe_proceedings.pdf

Albayrak,M ve Şimşek,N. (2017). Tarımsal Ürün ve Gıda Piyasalarında Pazarlama Etiği. 10-11 Mart 2017 Uluslararası Katılımlı 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, Target Tarım ve Gıda Etiği Projesi, s:143-152, Ankara.

Nevzat Artık, U. Tansel Şireli, Erdoğan Güneş, M. Rüştü Karaman, Gıda Güvenliğinde Soğuk Zincir ve Akıllı Etiket, Gıda 2000 Gıda Teknolojisi ve Tarım Dergisi, Aralık 2016.

Atalay,C.,Olhan,E. And Ataseven,Y. 2017. Evaluatıon Of Envıronmentally Orıented Attıtudes Of Organıc Food Consumers Wıth The New Envıronmental Paradıgm Scale: A Case Study Of Ankara. Journal of Environmental Protection and Ecology 18, No 1, 84–92 (2017).

Ataseven, Y. 2017. Türkiye’de Kırsal Göçün Tarım Sektörüne Etkileri Üzerine Değerlendirmeler. ZMO Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı: 116-117/2017, s: 35-39.

Celal Cevher, Yener Ataseven, Bülent Altunkaynak, Özdal Köksal, Şule Coşkun Cevher. 2017. Evaluation of Subsidies for Rangelands in Development of Sheep and Goat Farming. Joint Seminar of the Sub-Network on Production Systems & Sub-Network on Nutrition, Sustainability in Sheep and Goats Vitoria-Gasteiz, Spain.

Cevher, C., Altunkaynak, B., Koksal, O., Ataseven, Y., Gul, U., Ataseven, Z.Y., Yavuz, G.G. 2017. Determinatıon of Socio-Economic Factors That Affect Sustainability in Rangelands in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 18(2): 605-615.

Çebi, S.Y. ve Olhan, E. 2017. Avrupa Birliği Gıda ve Yemde hızlı Alarm Sisteminin Türkiye’nin Gıda ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi 2017; 23 (1):1-12. İzmir

Dellal, İ., McCarl, B., Ünüvar, F.İ. ‘’ Food Supply of Turkey under Paris Climate Agreement’’ VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017” Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina(Sunum).

Yasemin Demir, Erdoğan Güneş, 2017. Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeyinin Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, 6 (1):28-35, Ankara.

Demirdöğen, A. ve Olhan, E. 2017. Türkiye Tarımının Kısa Tarihi: Destekleme Politikası Özeli. Tarım Ekonomisi Dergisi 2017; 23 (1):1-12. İzmir.

Gökhan Demiriz and Erdoğan Güneş, 2017. Implementation of Alternative Financial Instrument by Food Indsutry in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series V. IBANESS Congress Series, 23-24 September, Kırklareli.

Dölekoğlu Ö.C., Gün S., Urban Agriculture: Search for Agricultural Practice in Urbanized Rural Areas, IV.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe, 08-09 April 2017, Bulgaria.

Dölekoğlu Ö.C., Gün S., Şengül S., Var I., 2017. Household Food Waste in Turkey: Consumer Behavior and Perception , International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies, August 7-8 , 2017 London, UK.

Haghighi,E. ve Albayrak,M.2016. Küresel Doğan İşletmeler ve Uluslararasılaşma Süreci. XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25-27 Mayıs 2016,SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, s: 2173-2182,Isparta. (Poster)

Haghighi,E., Albayrak,M. ve Kalati,H. (2017).The Unfair Trade in Agricultural and Food Products- Study of Dumping, Anti-dumping Cases of Turkey and Iran.10-11 Mart 2017 Uluslararası Katılımlı 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi Proceeding Book, Target Tarım ve Gıda Etiği Projesi, p.213-219, Ankara.

H Fidan,Uluslararası Tarımsal Pazarlama Anlamı, İçeriği ve Gelişimi International Agricultural Marketing Meaning, Content and Development Third Sector Social Economic Review 52 (2), 41,2007.

H Fidan,Amortisman Ömrünü (Faydalı Ömrü) Tamamlamış, Amortismana Tabi Tarımsal Varlıklarda Amortisman, ibaness journal sayı :2.,2017

H Fidan,Border Trade and Agricultural Products in Turkey, International Journal of Resistive Economics 5 (1), 16-29,2017

H Fidan,Uluslararası Tarımsal Pazarlama Ekin Yayınları 2017

GÜLÇUBUK, B. Ve Ark., “Yöresel Peynir Çeşitlerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkılarının Arttırılmasında Coğrafi İşaretler”. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26.Mayıs.2017, Ankara

GÜLÇUBUK, B. “Kırsalı Kalkındırmadan, Tarımda-Kırsalda İş Sağlığı Ve Güvenliği Olur Mu?”. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Dergisi, Ankara, Sayı:20, s:33-39, 2016

GÜLÇUBUK, B. “Sosyolojik Bakış ve Kalkınma İlkeleri Açısından “Milli Tarım Projesi””. Dünya 4 Mevsim Dergisi, Sayı:21, S:80-82, İstanbul.

GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Kalkınma Paradigmasında Değişimler ve Türkiye Analizi”. 4. UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30.Eylül.2016, Muş, Turkey.

GULCUBUK, B. Does Act No 6331 on Occupatıonal Health and Safety Make Impacts on Agrıculture?”. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY

GÜLÇUBUK, B. “Aspects of Child Labour in Agriculture in The World: Turkey Case”. The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences, 26-29.June.2017, Qingdao-China.

GÜLÇUBUK, B. “Aspects of Women Labour in Agriculture in The World: Turkey Case”. The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences, 26-29.June.2017, Qingdao-China.

GÜLÇUBUK, B. and SUSTA OLGUN, G. “The Role Of Cooperatives In Rural Women’s Ability To Resist Global Markets: Analysis Of Women’s Cooperatives In Turkey”. 13 th Conference of the European Sociological, 29.August-1.September.2017, Athena-GREECE.

SUSTA OLGUN, and G.GÜLÇUBUK, B. “Analysis of The Metropolitan Municipality Law: Rural-Urban Transformation in Turkey”. 13 th Conference of the European Sociological, 29.August-1.September.2017, Athena-GREECE.

GULCUBUK, B. “Seasonal Agricultural Work According to Agricultural Policies”. International Symposium on Seasonal Agricultural Work, 4-5.October.2017, Düzce-TURKEY.

GULCUBUK, B. “Does Act No 6331 On Occupational Health And Safety Make Impacts On Agriculture?”. International Journal of Social Sciences and Education Research. Volume: 3(2), 2017, pp:573-582

GULCUBUK, B. ve Diğerleri., “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarafından Desteklenen Projelerin İstihdam Yaratma Açısından Değerlendirilmesi”. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. (2017) 33 (3), 189-200.

GÜLÇUBUK, B. “Tarımın Görünen Fakat İstenmeyen Gerçekleri: Kadınlar ve Çocuklar”. Güncel Ekonomik Sorunlar. Gazi Kitapevi, Ankara, 2016. s.31-59

GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., “Türkiye’de Yerel Ürünlerin Bölgesel Kalkınma Dinamikleri İçindeki Önemi”. Bölgesel Kalkınma Kitabı. Paradigma Akademi Yayınları. Çanakkale, 2016.s.231-280

Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U., Kan, M. 2017. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarafından Desteklenen Projelerin İstihdam Yaratma Açısından Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 189-200.

Güldal, H.T. Özçelik, A., 2017. Buğday Yetiştiriciliğinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Maliyete Etkilerinin Belirlenmesi: Konya İli Cihanbeyli İlçesi Örneği. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi.2017. 14(1):9-15.

Güneş, E., Keskin, B., 2017, Türk Kültüründeki Geleneksel İçecekler, XXII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu , 5-8 Mayıs 2017, Makedonya (Özet Metin)

Güneş, E., Keskin, B., Albayrak, M., 2017, Agricultural Credit Marketing in Turkey, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Issue 20, 21-34.

Güneş, E., Keskin, B., 2017, Gıda Bankacılığı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, III. IBANESS Kongreler Serisi, 04-05 Mart, Edirne, s. 335-339
http://ibaness.org/conferences/edirne/IBANESS_Edirne_Proceedings_04%20_Nisan_2017.pdf

Güneş, E., Keskin, B., Albayrak, M., 2017, Marketing Strategies in Agricultural Credit Applications in Turkey, IV. IBANESS Kongreler Serisi, 8-9 Nisan, Russe-Bulgaria, s. 867.

Erdoğan Güneş, Milli Tarım Projesi İle Türkiye Tarımının Dönüşümü Gerçekleşebilecek mi?, Gıda Hattı, 38-39, 63. Sayı, Kasım-Aralık, 2016

Erdoğan Güneş, Türkiye’de Kırmızı Et Üretimi ve Tüketimi, Sektörün Sorunları ve Öneriler, Kırsal Kalkınma, 38-43, Ekim-Kasım-Aralık 2016.

Nurdan Tuna Güneş, Özge Horzum, Erdoğan Güneş 2017. Historical Development and Economic Importance of Fruit Breeding in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series, 8-9 Mart, Russe.

Erdoğan Güneş, Berkay Keskin and Mevhibe Albayrak 2017. Marketing Strategies in Agricultural Credit Application in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series, 8-9 Mart, Russe.

Erdoğan Güneş, 2017. Türkiye’de Gıda Sektörü ve Ekonomik Politiği, II. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi 170-172, İstanbul.

Erdogan Gunes, Hormoz Movassaghi, Agricultural Credit Market and Farmers’ Response: A Case Study of Turkey, Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 5(1): 84-92, 2017.

Erdoğan Güneş ve Berkay Keskin, B. 2017. Gıda Bankacılığı, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III. IBANESS Congress Series, 366-370, 4-5 Mart, Edirne.

Erdoğan Güneş, Berkay Keskin and Mevhibe Albayrak 2017. Agricultural Credit Marketing in Turkey, International Refreed Journal of Humanities and Academic Sciences, 20:21-34.

Nurdan Tuna Güneş, Özge Horzum, Erdoğan Güneş 2017. Economic and Technical Evaluation of Fruit Sector in Turkey, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3 (2):37-49.

Erdogan Gunes and Hormoz Movassaghi, 2017. Comparative Analysis of Agricultural Credit System and Organizasation in Selected Countries, International Journal of Applied Agricultural Sciences, 3 (5):123-135.

Guneş, E., Keskin,B. and Albayrak, M. 2017. Agricultural Credit Marketing in Turkey. International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science April / May / June – Spring Summer Issue: 20 Year: 2017, p.: 21-34

Kaya I.C. Gun S., 2017. “European Union Regional Policy and Evaluation of Turkey’s Harmonisation”, Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială,Vol.58,pp.112-126.

Berkay Keskin Ve Erdoğan Güneş, 2017. Tarıma Dayalı Sanayilerde Sürdürülebilirlik Yaklaşımları, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III. IBANESS Congress Series, 162-174.4-5 Mart, Edirne.

Keskin, B., Güneş, E., 2017, Tarıma Dayalı Sanayilerde Sürdürülebilirlik Yaklaşımları, III. IBANESS Kongreler Serisi, 4-5 Mart, Edirne, s. 162- 174 http://ibaness.org/conferences/edirne/IBANESS_Edirne_Proceedings_04%20_Nisan_2017.pdf

Berkay Keskin ve Erdoğan Güneş, 2017. Türk Kültüründeki Geleneksel İçecekler, XXII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 05-08 Mayıs, Makedonya.

Olgun, G. 2017. Aile Çiftçiliğinin Geleceği ve Sürdürülebilirliğinde Büyükşehir Belediyelerinin Rolü, TMMOB Kent Sempozyumu, Eskişehir

Olgun, G. 2017. Yöresel Peynir Çeşitlerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkılarının Arttırılmasında Coğrafi İşaretler, I. Ulusal Sütçülük Kongresi, Ankara

Olgun, G. 2017. Analysis of The Metropolitan Municipality Law: Rural-Urban Transformation in Turkey, 13th Conference of European Sociological Association, Atina

Özalp, B. Güldal, H.T., 2017. Tohum, Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanımı Açısından Mısır Üreticilerinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Duyarlılığı: Adana İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 23(1): 14-24. DOI 10.24181/tarekoder.315313.

Özçelik, A. Şahinli, M.A. Güldal, H,T., 2017. Tarım Etiğinin Önemini Artıran Gelişmeler. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi. 10-11 Mart 2017. Ankara. s:241-249.

Özçelik, A. Güldal, H.T., 2017. Socio Economic Factors Affecting Chemical Fertilizer Consumption in Turkey. 2nd. International Balkan Agriculture Congress. 16-18 May 2017. Tekirdağ, Türkiye. p: 850-855.

Özyalçın, C., Olhan, E., Ataseven, Y. 2017. The Evaluation of Environmentally Oriented Attitudes of Organic Food Consumers with New Environmental Paradigm Scale: A Case Study of Ankara. Journal of Environmental Protection and Ecology, 8(1): 84-92.

Savran A.F., Köksal Ö., Aktürk D., Gün S.,2017. The Role and Importance of Agricultural Fairs for Accession to Information and Technology, IV.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe, 08-09 April 2017, Bulgaria.

Savran A.F., Aktürk D., Köksal Ö., Gün S., Bayrak M., Engezer Y., 2017. Determination of Farmers Chamber-Member Relations and Expectations, IV.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe, 08-09 April 2017, Bulgaria.

Sahinli, M.A., Özçelik, A. Güldal, H.T., 2017. Evaluation of Economic and Social Impacts On the Agricultural Enterprisesby Agricultural Irrigation in Turkey. 52nd. Crotian an 12th. International Symposium on Agriculture. 12-17 February Dubrovnik, Croatia.

M.A.Şahinli, A.Özçelik. The Determination of Prevailing Factors in Sheep Farming Activities by Factor Analysis Journal of Biology, Agriculture and Healthcare Vol.7, No.4, ISSN 2224-3208 (Paper) ISSN 2225-093X (Online) 2017

Şener,G. ve Olhan,E. 2017. Atıksu Arıtma Tesislerinin Kırsal Alan Üzerindeki Etkileri. Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi. Sayı : Ocak 2017, Yıl:11, Sayı:102.

Taşçı,R., Karabak,S., Bolat,M., Pehlivan,A., Şanal,T., Acar,O., Külen,S., Güneş,E. ve Albayrak,M. (2017). Ankara İlinde Ekmek Fırınlarının Üretim Yapısı ve Ekmek İsrafı. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 3 (2017): 1-16, <http://dergipark.gov.tr/tead/issue/29947/322414>

Taşçı,R., Karabak,S., Bolat,M., Acar,O., Şanal,T., Pehlivan,A.,Külen,S., Güneş,E. ve Albayrak,M. (2017). Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2017, 26 (1):75-85 Araştırma Makalesi (Research Article)

Ünüvar, F.İ, Dellal, İ. 2017. Impact Assessment of Tariff Reduction in Sugar Market in Turkey ‘’Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development’’ Vol. 17, Issue 2, 2017, p 395-400.

 

Projeler

Ankara İli Ayal İlçesi Asartepe Barajı’ndan Yapılan Tarımsal Sulamaların Tarım İşletmelerinde Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Belirlenmesi

Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un Sanayinde Kullanım Durumu, Ekmek Fırınlarının Un Tercihi ve Ekmekte Tüketici İstekleri

Ankara İlinde Tiftik Yetiştiriciliğini Olumsuz Etkileyen Ekonomik ve Yapısal Faktörlerin Saptanması ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma

Ardahan İli Tescilli Sulak Alanları Yönetim Planı Projesi

Sakarya İli Tarım Sektör Raporu: Mevcut Durum, Strateji, Hedef ve Eylem Planı

Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama ve Uygulama Projesi

To Eliminate Child Labor in Hazelnut Supply Chain and Improve Employment Conditions in Turkey

Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi

Türkiye’de Hane Halkı Gıda İsrafının Boyutları