E-posta: tarimeko@agri.ankara.edu.tr
Tel: 0312 596 14 81
Faks: 0312 318 53 60