Dersin Adı: ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Emine OLHAN – Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Çevre ile ilgili kavramlar, tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları ve nedenleri ve bu sorunların önlenebilmesi için gerekli politika önlemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Dersin Adı: ULUSLARARASI TARIMSAL İLİŞKİLER

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Emine OLHAN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı:

  • Ulusal tarım politikalarının belirlenmesinde dikkate alınan uluslararası oluşumların açıklanması,
  • Teori ve uygulama itibariyle uluslararası tarım politikalarının nasıl ortaya çıktığı ve uluslararası tarımsal ilişkileri nasıl yönlendirdikleri,
  • Tarım konusunda çalışan uluslararası kuruluşların uluslararası tarım politikasının oluşmasındaki ve dünyadaki ekonomik ve politik değişimlerdeki rolleri,
  • Küresel ve bölgesel boyutuyla uluslararası tarımsal ilişkilerinin Türk tarım politikasının belirlenmesindeki yeri ve öneminin açıklanması dersin ana amacıdır.

Dersin Adı: TARIM POLİTİKASI

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Emine OLHAN

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Tarım Politikasının temel kavramlarından başlayarak tarım politikası amaç ve araçları, ulusal ve uluslararası alanda tarım politikasının yürütücüleri,  hakkında bilgilendirmek.

Dersin Adı: AVRUPA BİRLİĞİ TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Emine OLHAN – Prof.Dr.İlkay DELLAL

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Avrupa Birliği tarım politikası hakkında bilgilendirme, Türkiye’nin hem tam üye olmak için çıktığı yol hem de Avrupa Birliği’nin önemli bir ihracat pazarı olması nedeniyle, Türkiye tarım politikasının Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve rekabet gücü hakkında bilgi kazandırılması dersin ana amacıdır.

Dersin Adı: KIRSAL KALKINMA

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Kalkınma, kırsal kalkınma, kırsal kalkınmada temel uğraşı alanları, kırsal kalkınmanın nedenselliği ve sonuçları, kırsal kalkınma alanında meydana gelen değişimler konularında güncel bilgi vermek, kırsal kalkınma projelerinin hazırlanma esasları hakkında bilgiler vermek, ders sonunda bu konularda öğrencilerin yeterli bilgi ve beceri ile donanmalarına katkıda bulunmaktır.

Dersin Adı: KIRSAL SOSYOLOJİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Sosyoloji ile ilgili temel kavramları ve sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkilerini ortaya koymak, kırsal sosyoloji alt bilim dalının nasıl ortaya çıktığını ve görevlerini aktarmak, kırsal alanların hangi yerleşimlerden oluştuğunu ve bu yerleşimlerin özelliklerini incelemek, köylerin yönetsel statüsünü ve bu konudaki değişimleri incelemek, kırsal alanın ekonomik ve demografik özelliklerini incelemek ve bunlardaki değişimleri incelemek, tarımdaki işgücü potansiyeli ve bundaki hareketliliği belirlemek, kırsal alanda toplum yapısı ve meydana gelen değişimleri incelemek, göç, kentleşme, toplumsal dönüşüm, sosyalleşme ve etkilerini incelemek, kırsal sosyoloji araştırma yöntemlerini aktarmak ve bunların uygulama esasları hakkında bilgi vermek.

Dersin Adı: TARIM HUKUKU

Dersi veren öğretim üyesi:  Doç. Dr. Sema GÜN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı:

  • Tarım hukukunun temel ilkelerini öğretmek
  • Tarım işletmelerinin hukuksal sorunlarını irdelemek ve çözüm yollarını araştırmak
  • Tarımsal toprak mülkiyet sistemini incelemek

Dersin Adı: TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. İlkay DELLAL

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Türkiye ekonomisinin kaynakları, Cumhuriyetten günümüze uygulanan ekonomi politikaları ve Türkiye ekonomisini oluşturan sektörlerin genel yapısı, işleyişi ve gelişmeler konusunda bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

Dersin Adı: İLERİ TARIMSAL YAYIM

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. İ. Coşkun CEYLAN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Öğrencilerin, Türkiye’de ve dünyada farklı yaklaşımlarla tarımsal yayım çalışmalarında bulunan farklı örgütlenme biçimlerini tanımaları ve  işlevlerini analiz edebilmeleri için gerekli bilgi ile donatılmaları bu dersin esas amacını oluşturmaktadır.

Dersin Adı: TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. İ. Coşkun CEYLAN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilerin, öncelikle, çiftçilerin üretim sorunlarının belirlenmesi, alternatif çözümler sunulması ve çiftçilerde belirlenen yönde davranış değişikliği sağlayabilecek düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.. Öğrencilerin bu kapsamda; yayım eğitiminin özellikleri, tarımsal yayımda program planlama süreci, iletişim süreci, yayım yöntemleri, benimseme ve yayılma süreci konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Dersin Adı: TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. İlkay DELLAL

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Türkiye ekonomisinin kaynakları, Cumhuriyetten günümüze uygulanan ekonomi politikaları ve Türkiye ekonomisini oluşturan sektörlerin genel yapısı, işleyişi ve gelişmeler konusunda bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

Dersin Adı: TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Olayların bilimsel olarak açıklanmasında, istatistik verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bunlardan bir karara ulaşılması şeklinde kullanılan istatistik yöntemlerin, tarım ekonomisiyle ilgili konularda kullanımı, ekonomi istatistiği içerisinde yer bulmaktadır. Tarım Ekonomisi İstatistiği, uygulamalı bir istatistik olup, çalışma alanı tarımsal ekonomi sahasındaki verilere yöneliktir. Bu ders ile istatistiki yöntemlerin, tarım ekonomisiyle ilgili konularda uygun ve yarayışlı bir şekilde kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Adı: TARIMSAL PAZARLAMA

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama anlayışı ve yaklaşımlarının yanı sıra, tarımsal ürünlere yönelik dağıtım kanalları, pazarlama hizmetleri, pazarlama karması-stratejileri, pazar ve pazarlama araştırmaları, hedef pazar seçimi, pazarlama masrafları ve marjı gibi konularda temel-teorik bilgilerin ve uygulamadaki durumun incelenmesi amaçlanmaktadır. Tarımsal ürün pazarlarına yönelik sorunların irdelenmesi ile çeşitli önerilerin-stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Adı: PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Fatma Füsun ERDEN

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Öğrencilere tarım sektörü ile ilgili projelerin hazırlanması ve hazırlanan bu projeler arasında objektif esaslara göre seçim yapma yollarının gösterilmesidir. Bu yolla, Plan ve proje kavramlarını öğrenmeleri, tarımsal projelerin hazırlanma aşamasında gerekli olan teknik ve ekonomik verilerin elde edilmesi konusunda bilgilendirilmeleri, toplanan verilerin analiz yöntemlerini öğrenmeleri, proje hazırlama formatına göre proje hazırlamaları, projelerin mali ve ekonomik değerlendirmelerini yapmaları hedeflenmektedir.

Dersin Adı: TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Halil FİDAN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Tarım işletmelerinde yer alan hayvansal ve bitkisel üretim sürecinde mikroekonominin prensiplerini kullanarak input-output ilişkilerinin ortaya konulması, üretime tahsis edilen kaynakları veri alarak kâr maksimizasyonunu sağlama yöntem ve yaklaşımları hakkında bilgi vermek aynı zamanda hedeflenen üretim amaçlarının minimum kaynak kullanımı ile sağlanma yollarını, kısaca, üretim etkinliğinin artırılması yol ve prensiplerini öğretmektir.

Dersin Adı: TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Ekonomi ve Ticaret Tarihi kapsamında yer alan Tarım Tarihi geçmişteki tarımla ilgili olayları, kaynak malzemelerin eleştirel incelemesine dayanarak, kronolojik tutarlılık içinde irdeleyip, bunların neden ve sonuçları konusunda açıklamalarda bulunmayı amaç edinmiştir. Tarihin geleceği okumaya yardımcı olabilmesine çalışılmaktadır. Ziraat Mühendislerinin mesleklerini icra ederken doğru-yanlış ölçülerinin diğer bir ifadeyle genel olarak ne yapmaları veya ne yapmamaları gereğine yönelik ilkeler ve normlar üzerinde durularak, öğrenciler üzerinde meslekle ilgili etik sorunlar ve meslek sahiplerinin sorumlulukları konusunda duyarlılık geliştirilmeye çalışılarak etik davranmayı öğrenip, bu konuda yetkinliğe ulaşması için motive edilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Adı: ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMA

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Halil FİDAN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Dış Pazar araştırması hakkında öğrencilere bilgi kazandırmak, Uluslararası pazarlama plan ve programlarını yapabilecek, ürün, fiyat tespiti, dağıtım ve pazarlama kanallarının yönetimini sağlayabilecek elemanları yetiştirmek, Pazarlama yönetimi konusunda öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek, Tarım ürünleri ihracat ve ithalat işlemlerini anlamak ve ihracat ve ithalatta uluslar arası pazarlama yazışmalarını kavratmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Adı: TARIMDA ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Tarımsal Kooperatifçilik dersinin amacı öğrencilerde kooperatifçilik bilincinin oluşması, bu ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları olan örgütlenme şeklinden tarım kesiminde en iyi biçimde faydalanabilmek için gerekli bilgileri vermek meslek yaşamlarında kooperatifçilik faaliyetlerine öncülük etmeleri ve katkı sağlamalarına temel oluşturmaktır.

 

Dersin Adı: MAKRO EKONOMİ

Dersi veren öğretim üyesi: Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Makro ekonominin tanıtımı ve özellikleri ile makro ekonomik temel konuların ayrıntılı olarak ortaya konulması ve bu yolla öğrencilerin ekonomi bilgilerini genişleterek bazı ekonomik problemleri çözebilme konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Adı: EKONOMETRİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK, Mehmet Arif ŞAHİNLİ

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: İktisadi teorinin sınanması, iktisadi ilişkilerin katsayılarını sayısal tahmini, iktisadi büyüklüklerin tahmini gibi üç temel amacı vardır. Günümüzde iktisadi olaylar, ekonometrik modeller yardımıyla sayısal olarak ortaya konan sonuçlarla açıklanıp, politikalar geliştirilmektedir. Ders, ekonomik model, ekonometrik model ve çözüm tekniklerini öğrenciye öğreterek, sosyal bir bilim dalı olan ekonomideki olayların kantitatif olarak açıklanması yönünden öğrenciye bilgi ve tecrübe sahibi yapmaktadır.

Dersin Adı: İŞLETME PLANLAMASI

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Fatma Füsun ERDEN

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin karar verme sürecinde etkili olan işletmecilik kavramları, planlama yöntemleri ve model kurma konusunda temel bilgilere sahip olmaları ve bunları uygulamaya aktarabilmeleri amaçlanmaktadır. Derste öğrencilerin; karar verme sürecindeki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, tarımsal işletmecilikte planlamanın anlam ve önemini kavramaları, planlama yöntemlerini öğrenerek tarım işletmelerinden elde edecekleri verilerle model kurmaları, modellerin çözümlerini yorumlayarak tarım işletmelerine yol gösterici öneriler geliştirmeleri hedeflenmektedir

Dersin Adı: TARIM MUHASEBESİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Halil FİDAN

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Tarım işletmelerinde yatırılan sermayenin ve bundaki değişmelerin nasıl ortaya konulacağı, bu bağlamda envanter değerleme ve bilanço teşkili usul ve yöntemlerinin öğretilmesi, bir tarım işletmesinin üretim sürecinde kullandığı kaynak inputlarının hesaplanması, brüt gelirin hesaplanması, bunlardan hareketle işletmenin yıllık kârının veya zararının hesaplanması ve yatırılan öz kaynaklar, yabancı kaynaklar ve toplam kaynaklar ile ilişkilendirilerek işletmelerin başarılarını değerlendirme ve analiz yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Adı: TARIM SİGORTALARI

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Ders kapsamında Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencilerine tarımda risk yönetimi araçları ve sigorta uygulamaları, risklerin ölçümü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım sigortaları uygulamaları ve özellikleri, sigorta matematiği, hasar tespit teknikleri ve organizasyonu, reasürans ve devlet destekleme sistemleri, sigorta organizasyonu gibi konularda bilgi verilmesi, kamu kesimi ve özellikle özel sigorta şirketleri ve tarım kooperatiflerinin tarım sigortaları konusunda uzman teknik eleman taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir.

Dersin Adı: TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Halil FİDAN, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Dersin Kredisi: 3

Dersin Amacı: Ziraat mühendislerinin kamulaştırma, özelleştirme, alım-satım, ipotek, vergilendirme, envanter, zarar-ziyan ve tazminat davaları, toplulaştırma, yatırım ve proje değerleme gibi amaçlarla arsa, arazi ve bina ile bunların tamamlayıcı parçalarının değerlenmesi ve bu alanda mezunların bilinçlenmeleri ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesine hizmet etmek. Ayrıca, kırsal/tarımsal gayrimenkul değerlemesi alanında yapılabilecek temel ve uygulamalı araştırmalar için altyapı oluşturulması ve bu alanda çalışacak teknik elemanlar/araştırmacıların yetiştirilmesini katkı yapmaktır.

Dersin Adı: MALİYE

Dersi veren öğretim üyesi: Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Tarım Ekonomisi öğrencilerine yönelik olarak Maliyenin temel konularının açıklanması ve öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşacakları konuları bilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Adı: EKONOMİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ, Prof. Dr. Halil FİDAN, Prof. Dr. Fatma Füsun ERDEN, Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK, Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Ekonominin önemini belirtmek, temel ekonomik kavramları açıklamak, güncel ekonomik konuları açıklamak ve tartışmak ve bu yola öğrencileri görüşlerini genişletmek. Temel Ekonomik kavramların açıklayarak ekonomiyi tanıtmak

Dersin Adı: TARIM EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİK

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ, Prof. Dr. Halil FİDAN, Prof. Dr. Fatma Füsun ERDEN, Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK, Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde durmak, genel ekonominin temel prensipleri çerçevesinde tarım işletmelerinde kıt üretim kaynaklarının en etkin şekilde kullanımına ışık tutmaktır.

 

Dersin Adı: GIDA SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Tarım ile sanayii arasında köprü görevi gören işletmeler tarıma dayalı sanayii işletmeleridir ve tarımsal ürünlerin sanayiide işlenme oranındaki artış, gelişmişliğin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Ders kapsamında, tarımsal sanayileşmenin tarihçesi, önemi, gerekliliği, kuruluş yeri seçimi, kapasite belirlenmesi ve fizibilite çalışmaları, bu alandaki işletmelerin yapısal özellikleri, faaliyetleri, üretimden pazarlama sürecine değin sorunları gibi teorik ve uygulamadaki durumunun incelenmesi amaçlanmakta ve hedeflenmektedir.

Dersin Adı: TARIMSAL İŞLETMELERİN FİNASMANI

Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Tarım işletmelerinde kredi ihtiyaçlarının tespit edilmesi, kredi temini ve kullanımı bilgilerini kazandırmak; işletmelerin finansman kaynaklarının optimal kullanımını sağlayacak elemanları yetiştirmek, finansal konularda karar kabiliyetlerini geliştirmek, sermaye maliyetleri ile getirisini analiz etmek ve tarımsal yatırımlar için analiz tekniklerini kavratmak amaçlanmaktadır.